PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP

Tháng Hai 13, 2020 6:14 chiều

UBND HUYỆN ĐỨC TRỌNG                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC NTHOL HẠ                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 03/TB-THN                                                    N’Thol Hạ, ngày 04 tháng 02 năm 2020.

THÔNG BÁO

Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban chỉ đạo phòng, chống

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-THN ngày 04/02/2020 của trường tiểu học N’ ThoL Hạ về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV), Trưởng ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho các thành viên cụ thể như sau:

 1. Bà Hoàng Thị Kim Ngân, Hiệu trưởng – Trưởng ban:

Phụ trách chỉ đạo chung công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV trong nhà trường ; phối hợp với chính quyền xã, cơ quan liên quan để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh nCoV và báo cáo tình hình cho Phòng giáo dục & Đào tạo Đức Trọng,

 1. Ông Hồ Văn Hiếu, Phó hiệu trưởng – Phó trưởng ban:

Giúp đ/c Trưởng Ban chỉ đạo trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh nCoV; thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan theo yêu cầu của đ/c Trưởng ban chỉ đạo.

 1. Bà Lê Thị Xinh, Chủ tịch công đoàn – Thành viên:

Cùng với đ/c Hồ Văn Hiếu hướng dẫn, phụ trách theo dõi tình hình diễn biến dịch

bệnh nCoV trong  giáo viên, nhân viên nhà trường. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan theo yêu cầu của đ/c Trưởng, Phó ban chỉ đạo.

 1. Bà Krã jăn K’ Phiếu, tổ trưởng chuyên môn tổ 1- Thành viên

Trực tiếp hướng dẫn, phụ trách theo dõi tình hình diễn biến dịch bệnh nCoV ở học sinh khối 1, kịp thời báo cáo diễn biến bất thường dịch bệnh nCoV trong học sinh cho  đ/c Trưởng ban chỉ đạo. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan theo yêu cầu của đ/c Trưởng ban,

 1. Bà Liêng Hót ReBeKa, tổ trưởng chuyên môn tổ 2- Thành viên:

Trực tiếp hướng dẫn, phụ trách theo dõi tình hình diễn biến dịch bệnh nCoV ở học sinh khối 2, kịp thời báo cáo diễn biến bất thường dịch bệnh nCoV trong học sinh cho đ/c

Trưởng ban chỉ đạo. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan theo yêu cầu của đ/c Trưởng ban,

 1. Bà Lơ Mu Sa Ra, tổ trưởng chuyên môn tổ 3- Thành viên:

Trực tiếp hướng dẫn, phụ trách theo dõi tình hình diễn biến dịch bệnh nCoV ở học sinh khối 3, kịp thời báo cáo diễn biến bất thường dịch bệnh nCoV trong học sinh cho đ/c

Trưởng ban chỉ đạo. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan theo yêu cầu của đ/c Trưởng ban,

 1. Bà Phạm Thị Hoa, tổ trưởng chuyên môn tổ 4- Thành viên:

Trực tiếp hướng dẫn, phụ trách theo dõi tình hình diễn biến dịch bệnh nCoV ở học sinh khối 4, kịp thời báo cáo diễn biến bất thường dịch bệnh nCoV trong học sinh cho đ/c

Trưởng ban chỉ đạo. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan theo yêu cầu của đ/c Trưởng ban,

 1. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, tổ trưởng chuyên môn tổ 5- Thành viên:

Trực tiếp hướng dẫn, phụ trách theo dõi tình hình diễn biến dịch bệnh nCoV ở học sinh khối 5, kịp thời báo cáo diễn biến bất thường dịch bệnh nCoV trong học sinh cho đ/c

Trưởng ban chỉ đạo. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan theo yêu cầu của đ/c Trưởng ban,

 1. Bà Nguyễn Thị Thúy, Nhân viên Y tế – Thành Viên

Phối hợp với GVCN tuyên truyền đến giáo viên, nhân viên và học sinh về những nội dung liên quan đến cách phòng, tránh bệnh nCoV, trực tiếp hướng dẫn các biện pháp về phòng tránh như: rửa tay bằng xà phòng, cách đeo khẩu trang …, tham mưu báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình dịch bệnh nCoV trong nhà trường; đề xuất và tham mưu với trạm y tế xã N’ ThoL Hạ về xịt khử trùng các phòng học, nơi làm việc của cơ quan, thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan theo yêu cầu của đ/c Trưởng ban chỉ đạo.

 1. Bà Đặng Thị Kim Hoa, Văn thư – Thư ký

Tổng hợp, tham mưu cho Ban chỉ đạo các cáo cáo hang ngày, định kỳ, đột xuất về tình hình diễn biến dịch bệnh nCoV trong nhà trường. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan theo yêu cầu của đ/c Trưởng, Phó ban chỉ đạo.

 1. Bà Lơ Mu K’ Điếu, Tổng phụ trách Đội – Thành viên

Trực tiếp theo dõi và thống kê sĩ số học sinh học tập trong ngày, phối hợp với đồng chí Nguyễn Thị Thúy và GVCN tuyên truyền đến giáo viên, nhân viên và học sinh về những nội dung liên quan đến cách phòng, tránh bệnh nCoV, báo cáo kịp thời những diễn biến của học sinh theo yêu cầu của đ/c Trưởng, Phó ban chỉ đạo. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan theo yêu cầu của đ/c Trưởng, Phó ban chỉ đạo.

 1. Bà Võ Thị Hồng, Kế toán – Thành viên:

Tham mưu đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí theo quy định phục vụ

công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV trong toàn trường. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan theo yêu cầu của đ/c Trưởng, Phó ban chỉ đạo.

Đề nghị các thành viên nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:– Phòng GDĐT Đức Trọng (báo cáo);

– UBND Xã n’ ThoL Hạ (báo cáo);

– Trạm Y tế xã (phối hợp);

– T/v BCĐ;

– Lưu VT.

 

    HIỆU TRƯỞNG( Đã ký)

 

 

 

Hoàng Thị Kim Ngân