QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP

Tháng Hai 13, 2020 6:11 chiều

UBND HUYỆN ĐỨC TRỌNG                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC NTHOL HẠ                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 79/QĐ-THN                                              N’Thol Hạ, ngày 04 tháng 02 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)

Thực hiện Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra; văn bản số 269/BGDĐT-GDTC ngày 03/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh nCoV; văn bản số 536/UBND-VX1 ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh nCoV; công văn số 117/SGDĐT –CTTT ngày 30/01/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Công điện số 43/CĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo; công văn số 11/PGDĐT ngày 31/01/2020 về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong trường học;

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn trường tiểu học N’ ThôL Hạ,

                                                      QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nCoV của trường tiểu học N’ ThoL Hạ gồm các ông bà có tên sau:

 1. Bà Hoàng Thị Kim Ngân, Hiệu trưởng- Trưởng ban
 2. Ông Hồ Văn Hiếu, Phó hiệu trưởng – Phó trưởng ban
 3. Bà Lê Thị Xinh, Chủ tịch công đoàn – Thành viên
 4. Bà Krã jăn K’ Phiếu, tổ trưởng chuyên môn tổ 1- Thành viên
 5. Bà Liêng Hót ReBeKa, tổ trưởng chuyên môn tổ 2- Thành viên
 6. Bà Lơ Mu Sa Ra, tổ trưởng chuyên môn tổ 3- Thành viên
 7. Bà Phạm Thị Hoa, tổ trưởng chuyên môn tổ 4- Thành viên
 8. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai , tổ trưởng chuyên môn tổ 5- Thành viên
 9. Bà Nguyễn Thị Thúy, Nhân viên Y tế – Thành viên
 10. Bà Lơ Mu K’ Điếu, Tổng phụ trách Đội – Thành viên
 11. Bà Võ Thị Hồng, Kế toán – Thành viên
 12. Bà Đặng Thị Kim Hoa, Văn thư – Thư ký

Điều 2: Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo:

– Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản của Sở GD&ĐT; UBND huyện; PGDĐT Đức Trọng về phòng, chống dịch bệnh nCoV trong nhà trường.

– Thường xuyên nắm bắt tình hình diễn biến của dịch bệnh nCoV, phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các bộ phận liên quan và cha mẹ học sinh để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thực hiện các giải pháp, yêu cầu về phòng, chống dịch bênh nCoV; đôn đốc, kiểm tra, giám sát đảm bảo việc phòng, chống dịch bệnh nCoV hiệu quả nhất tại trường tiểu học N’ ThoL Hạ.

– Báo cáo tình hình dịch bệnh nCoV trong học sinh, giáo viên, nhân viên cho Trưởng ban khi có yêu cầu.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các đồng chí có tên tại điều 1 và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

Nơi nhận:-Như điều 1;

-Lưu: VT.

    HIỆU TRƯỞNG( Đãký)

 

 

Hoàng Thị Kim Ngân