XE SÁCH LƯU ĐỘNG PHỤC VỤ HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC N’THOL HẠ

Tháng Mười 17, 2019 2:06 chiều

Thực hiện kế hoạch số 53/KHLT-TV ngày 25 tháng 9 năm 2018 giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở giáo dục và Đào tạo về việc “Phối hợp hoạt động trong lĩnh vực thư viện giai đoạn 2018 – 2020”. Nhằm hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2019.

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 và nhằm phát triển văn hóa đọc cho học sinh trên địa bàn hyện.

Căn cứ văn bản số 156/PGDĐT ngày 05/09/2019 của Phòng giáo dục và đào tạo Đức Trọng v/v đăng ký thời gian xe sách lưu động phục vụ học sinh đọc sách tại trường. Trên cơ sở đăng ký của các trường học và thống  nhất giữa Phòng giáo dục và Đào tạo và thư viện huyện.

Phòng giáo dục và Đào tạo và thư viện huyện Đức Trọng phối hợp với thư viện tỉnh Lâm Đồng tổ chức xe sách lưu động phục vụ cho trường tiểu học N’Thol Hạ vào buổi chiều ngày 03/10/2019, bắt đầu từ 13h 30 đến 16h 00.

f23c04318d796b273268

Đây là hình ảnh của xe sách lưu động.

202f783ff17717294e66   373e07078e4f6811315e   71f04c36173ff161a82e

Hình ảnh các em học sinh chăm chú đọc sách cùng cô.

Chúc các con luôn chăm ngoan – học giỏi và có thói quen đọc để trở thành người học suốt đời.