KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ

Tháng Chín 8, 2019 9:01 sáng

UBND HUYỆN ĐỨC TRONG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC N’THOL HẠ                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Số:    /KH-THN                                 N’Thol Hạ, ngày  28 tháng 6 năm 2019 .

KẾ HOẠCH

   tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2019-2020

Thực hiện kế hoạch số 20 /KH-PGDĐT ngày 25/6/2019 Của Phòng Giáo dục Đức Trọng  kế hoạch tuyên truyền phòng, cống tác hại của thuốc lá năm 2019-2020;  Trường Tiểu học N’Thol Hạ xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện cụ thể như sau:

 1. Mục tiêu
 2. Mục tiêu chung

Tăng cường việc thực thi nghiêm Luật, Phòng chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường trong tường học không có khói thuốc lá.

 1. Mục tiêu cụ thể
 • Nâng cáo nhận thức, ý thức về việc phòng, chống tác hại của thuốc lá cho công chức, viên chức, người lao động và học sinh trong nhà trường về tác hại của khói thuốc lá, Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và văn bản hướng dẫn của các cấp quản lý.
 • Tăng cường thực hiện các quy định về môi trường không khí thuốc và giám sát, đánh giá tình hình các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá.
 • Công tác tuyên tuyền, vận động thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá phải được triển khai thực hiện thường xuyên, thiết thực và hiệu quả; đẩy mạnh hoạt động giáo sát, đánh giá tình hình thực hiện các quy định tại Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.
 • Cụ thể hóa các nội dung về việc phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các hoạt động của cơ quan, nhất là việc tích hợp trong hoạt động giảng dạy cho học sinh.
 • Tạo sự chuyển biến trong nhận thức, ý thức và hành động về việc phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong toàn trường.
 1. Thời gian nội dung và hình thức triển khai
 2. Thời gian: Triển khai xuyê n suốt trong năm 2019 đến năm 2020.
 3. Nội dung triển khai
 • Nội dung tuyên truyền tập tung vào việc thực hiện mội trường không khói thuốc tại trường học, nơi làm việc; tác hại của thuốc lá; quyền của người không hút thuốc lá, trách nhiệm của người hút thuốc lá.
 • Tiếp tục phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Chỉ thị số 6036/CT- BGDĐT ngày 17/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục về việc tăng cường thực hiện phòng chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định tại các Chỉ thị số 56/2007/ CT- BGDĐT ngày 02/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về tăng cường  công tac phòng, chống tác hại của thuốc lá  trong nhà trường.
 • Hướng dẫn xây dựng mô hình không khói thuốc, cách bỏ thuốc lá.
 • Vận động những cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đang còn hút thuốc lá bỏ dần và tiến đến bỏ hẳn thuốc lá; tuyệt đối không hút thuốc lá trong phòng làm việc, trong khuôn viên nhà trường.
 • Tạo điều kiện cho cán bộ , giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia hội thi tìm hiểu về Luật và các quy định về phòng chống tác hại của thuốc lá khi các cơ quan  liên quan tổ chức.
 • Xây dựng khuôn viên trường học không có khối thuốc lá trong phòng làm việc và trong khuôn viên nhà trường.
 • Tăng cường hoạt động của Đội xung kích phòng, chống tác hại của thuốc lá trong nhà trường, trong đó tập tung quán triệt và theo dõi tình trạng học sinh hút thuốc lá trong khuôn viên trường học để kịp thời chấn chỉnh, giáo dục ý thức thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; đồng thời nghiên cứu xây dựng tiêu chí “ Học sinh noi không với thuốc lá” đưa vào nội quy của nhà trường và đánh giá nền nếp của học sinh.
 • Phối hợp tham gia lễ mittinh hưởng ứng “ Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5 và Ngày thế giới không thuốc lá 31/5” hàng năm  khi có đề nghị của cơ quan liên quan.
 • Xây dựng chuyên trang tuyên truyền về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trên Website của nhà trường.
 1. Hình thức triển khai
 • Tuyên truyền thông qua các giờ giảng dạy trên lớp, các buổi nói chuyện dưới cờ, tổ chức ngày hội, sự kiện, trong các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đội, Băng rôn, khẩu hiệu . . . để học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động trong trường thật sự trở thành tuyên truyền viên tác động mạnh mẽ tới các bậc cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội .
 • Giáo dục thông qua các hoạt động ngoại khóa, các hội thi và tài liệu giáo dục trong thư viện nhà trường.
 • Tổ chức thực hiện
 • Hiệu trưởng căn cứ vào kế hoạch của Phòng Giáo dục Đức Trọng và hướng dẫn của các cấp xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát, đánh giá thi đua tập thể, cá nhân trong nhà trường nghiêm túc.
 • Tổ chức cho cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh kí cám kết không hút thuốc lá.
 • Thực hiện nghiêm túc quy định cấm hút thuốc lá trong phạm vi khuôn viên nhà trường.
 • Phới hợp với địa phương, đơn vị liên quan triển khai các nội dung kế hoạch; phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường xây dựng tiêu chí “ Khuôn viên nhà trường không khói thuốc lá” .
 • Chỉ đạo Tổ chuyên môn, tổ Công đoàn lồng ghép nội dung tuyên truyền thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá đến với học sinh.
 • Bổ sung quy định cấm hút thuốc lá vào nội quy, quy chế của nhà trường, đánh giá thi đua tập thể và cá nhân lồng ghép trong thang điểm thi đau của đơn vị.
 1. Chế độ báo cáo: Các tổ chuyên môn tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo về Hiệu trưởng theo địa chỉ Gmail tholha@Gmail.com trong báo cáo công tác tháng, học kì, năm học. Nhà trường thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu của cấp trên nghiêm túc.

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường Tiểu học N’ ThôL Hạ năm học 2019-2020. yêu cầu các bộ phận liên quan, giáo viên, nhân viên và học sinh nghiêm túc triển khai thực hiện./.

.

Nơi nhận                                                                     HIỆU TRƯỞNG

– Phòng GD &ĐT Đức Trọng;

– Chủ tịch Công đoàn;

– CBGV- NV;

– Lưu VT .                                                                              Hoàng Thị Kim Ngân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND HUYỆN ĐỨC TRONG  

                        TRƯỜNG TIỂU HỌC N’THOL HẠ         .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ NĂM 2019-2020