KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NÂNG CAO NĂNG LỰC ỨNG XỬ SƯ PHẠM, ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO, NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI. CẦU

Tháng Chín 8, 2019 9:06 sáng
    UBND HUYỆN ĐỨC TRỌNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC N’ THOL HẠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                 Số:     /KH-THN N’ ThôL Hạ, ngày 20 tháng 5 năm 2019


KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NÂNG CAO NĂNG LỰC ỨNG XỬ SƯ PHẠM, ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO, NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện Kế hoạch 16/KH-PGDĐT ngày 10/5/2019 của Phòng Giáo dục Đức Trọng về kế hoạch triển khai nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động (NGNLĐ) đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trường Tiểu học N’ ThôL Hạ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

  1. Mục tiêu

– Góp phần tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động về đạo đức và năng lực ứng xử sư phạm của đội ngũ NGNLĐ hướng tới sự chuẩn mực trong ứng xử và đạo đức nhà giáo và không vi phạm các quy chế, quy định của Ngành, chính sách pháp luật của Nhà nước.

– Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; ngăn ngừa, đấu tranh với các hành vi thiếu chuẩn mực đạo đức trong đội ngũ NGNLĐ hoặc các hành vi làm tổn thương đến danh dự, nhân phẩm đội ngũ NGNLĐ.

  1. Nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện
  2. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ quản lý, NGNLĐ trong việc tiếp cận các văn bản pháp luật của nhà nước, các qui định của Ngành và các chuẩn mực hành vi ứng xử trong môi trường giáo dục

– Phổ biến kịp thời các văn bản, các quy định về đạo đức nhà giáo, các hành vi ứng xử trong và ngoài lớp học, trường học thông qua các buổi họp Hội đồng, công đoàn, các buổi sinh hoạt chuyên đề do công đoàn phối hợp với chuyên môn cùng thực hiện.

– Tuyên truyền, vận động cán bộ NGNLĐ nắm vững và thực hiện nghiêm túc pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành, bộ quy tắc ứng xử trong trường học. Các quy định được nêu trong các văn bản: Chỉ thị 1737/CT- BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo vể tăng cường quản lý nâng cao đạo đức nhà giáo; Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng bộ Giáo dục Đào tào ban hành quy định về đạo đức nhà giáo; Kế hoạch 16/KH-PGDĐT ngày 10/5/2019 của Phòng Giáo dục Đức Trọng về kế hoạch triển khai nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động (NGNLĐ) đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các quy tắc ứng xử, quy chế làm việc của cơ quan.

Trước mắt, trong tháng 5/2019 và đầu năm học 2019-2020, Nhà trường phối hợp với Công đoàn, tổ Chuyên môn quán triệt lại đối với NGNLĐ các quy định của Nhà nước, của Ngành về đạo đức Nhà giáo, về xây dựng trường học thân thiện, an toàn.

– Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về đạo đức nhà giáo, về quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản mới quy định liên quan đến đạo đức nhà giáo trong sinh hoạt chuyên môn của Hội đồng Sư phạm, sinh hoạt công đoàn nhà trường hàng tháng và đầu năm học .

– Xây dựng và phát hành tài liệu điện tử: “Nhà giáo và nhà trường” trên trang thông tin điện tử của trường. Nội dung tài liệu: Tóm tắt các quy định hiện hành về đạo đức nhà giáo, các thông điệp nhà giáo nên làm và hành vi nhà giáo không được làm… bằng các hình thức thích hợp, sinh động.

– Tiếp tục triển khai có hiệu quả hai cuộc vận động: “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”; trong đó có đổi mới nội hàm và đưa ra các nội dung, tiêu chí cụ thể cho giáo viên  thực hiện phù hợp với điều kiện hiện nay.

  1. Hỗ trợ nhà giáo, NGNLĐ có kỹ năng ứng xử sư phạm, nâng cao ý thức đạo đức nghề nghiệp

– Tổ chức đối thoại, giải đáp, chia sẻ với cán bộ, NGNLĐ trong các cuộc hội họp hoặc trên Website của trường. Tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm để hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm ứng xử các tình huống sư phạm trong tập thể nhà trường.

– Tổ chức xây dựng cẩm nang “Xử lý tình huống sư phạm trong nhà trường” trên cơ sở tổng hợp những tình huống thực tiễn.

– Xây dựng mô hình: “ Khối học hạnh phúc -Trường học hạnh phúc – Thầy cô hạnh phúc – Học sinh hạnh phúc”. Trong đó lấy tiêu chí: trường học không có hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo là tiêu chí chính.

  1. Phát hiện, tôn vinh và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình về xây dựng môi trường sư phạm; những tấm gương nhà giáo tận tụy, mẫu mực, có thành tích trong giảng dạy, nghiên cứu, học tập và sáng tạo để lan tỏa toàn trường, ngành, tác động tích cực tới cộng đồng xã hội

– Phát huy vai trò của tổ chức Đảng và đoàn thể: Công đoàn, Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh… trong tuyên truyền, vận động, giáo dục nhà giáo; triển khai chương trình hành động thực hiện tốt các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước và của Bộ Giáo dục Đào tạo về “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học  và sáng tạo”, “ trường học thân thiện, học sinh tích cực’; Phát hiện các tấm gương sáng, điển hình về đạo đức nhà giáo.

– Phát hiện và tổ chức giới thiệu hoặc viết bài về tấm gương các nhà giáo có đạo đức tốt, hành vi đẹp, cách ứng xử hay … để đăng tải trên Website của trường.

– Tổ chức các hoạt động tôn vinh, biểu dương các cá nhân điển hình bằng các hình thức thích hợp về thực hiện ứng xử đẹp và đạo đức nhà giáo trong dịp 20/11 hàng năm, tổ chức tọa đàm tôn vinh các CB-GV-CNV- NLĐ tiêu biểu về đạo đức nhà giáo.

– Xác định chủ đề từng năm học gắn với việc nâng cao năng lực sư phạm, đạo đức nhà giáo để động viên, hướng dẫn, hỗ trợ giáo viên, NGNLĐ cùng thực hiện.

III. Tổ chức thực hiện

– Hiệu trưởng phối hợp với Công đoàn nhà nhà trường xây dựng kế hoạch và triển khai các nội dung của kế hoạch này đảm bảo tính hiệu quả đến từng CB-GV-NV-NLĐ trong nhà trường.

– Có giải pháp động viên, khuyến khích CB-GV-CNV- NLĐ trong trường tìm hiểu, biết rõ và thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo; xây dựng thiết chế văn hóa giảng đường an toàn, văn minh, tiến bộ; có giải pháp ngăn chặn các biểu hiện và hành vi vi phạm các quy định của ngành, pháp luật của nhà nước.

– Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề liên quan đến năng lực ứng xử sư phạm, phẩm chất và đạo đức của nhà giáo.

– Tổ công đoàn và Tổ chuyên môn theo dõi, đánh giá việc thực hiện nâng cao năng lực ứng xử và đạo đức nhà giáo của từng GV-CNV trong tổ theo 4 đợt thi đua hàng năm.

– Phối hợp  với Công đoàn thực hiện chế độ thông tin báo cáo tình hình tại trường với PGDĐT và các cấp kịp thời, chính xác.

Trên đây là Kế hoạch triển khai nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức NGNLĐ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới của trường tiểu học N’ ThoL Hạ đề nghị các bộ phận và mỗi CB-GV-CNV nghiêm túc triển khai thực hiện ./.

Nơi nhận:                                                                                 HIỆU TRƯỞNG 

– Phòng GDĐT Đức Trọng; 

– GV-CNV toàn trường;                                                           Hoàng Thị Kim Ngân 

Lưu VT.